NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

1. Nghĩa vụ của LIMPI

2. Nghĩa vụ của khách hàng (người mua)