CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

1. Định nghĩa:

2. Mức phí kiểm hàng

3. Quy định:

a. Thời gian kiểm hàng

b. Phạm vi kiểm tra hàng hóa

4. Các lưu ý: